ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ISO 9001
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Download

ISO 14001
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Download

ISO 27001
Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

Download

ISO 45001
Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Download

ISO 22301
Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

Download

ISO 39001
Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας

Download

Εργοληπτικό πτυχίο ΜΕΕΠ

Οδοποιία 2η

Οικοδομικά 2η

Υδραυλικά 2η

Λιμενικά Α1

Ηλεκτρομηχανολογικά Α1

Βιομηχανικά ενεργειακά 1η

Έργα Πρασίνου 1η